Algemene Voorwaarden

Definities

Lidmaatschap: de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst.
Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie PgbDossier een overeenkomst tot levering van de Dienst aangaat.
Cliënt: de Pgb-houder die door Lid middels de Dienst wordt beheerd.
Dienst: online administratiesysteem voor de uitgaven uit het persoongebonden budget (pgb) in combinatie met online planning van zorg en communicatie met zorgverleners en pgb-houders.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen PgbDossier en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
PgbDossier: PZN BV, gevestigd te Den Haag op de Zeekant 14. Postadres: Persoonlijk Zorgnetwerk, Postbus 1000, t.a.v. Box A460, 2260BA Leidschendam.

1. Algemeen

1.1 PgbDossier is ontworpen om bedrijven een online systeem te bieden om de Pgb-administraties van hun cliënten te beheren en de zorg te plannen. Door het doorlopen van de inschrijfprocedure en het aanklikken van de 'Aanmelden'-knop gaat Lid akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door PgbDossier aan Lid. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding

2.1 Lid moet 18 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven.

2.2 Het lidmaatschap mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, niet toegestaan het lidmaatschap te gebruiken en Lid mag het lidmaatschap niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3 PgbDossier behoudt zich het recht voor Lid te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, beschikt ieder Lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, worden gedeeld. PgbDossier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Lid.

2.5 PgbDossier behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

3. Gedragregels

3.1 Lid zal PgbDossier niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via PgbDossier of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Het PgbDossier privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de PgbDossier dienst. Door aanmelding verklaart Lid met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3 Lid stemt ermee in om in vrije invoervelden persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, email adressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie van zichzelf of van Cliënten te vermelden. De informatie die Lid opgeeft zal door PgbDossier slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden worden gebruikt

3.4 Lid verklaart eerlijke en accurate informatie over Lid en Cliënten te verschaffen.

3.5 Lid stemt ermee in dat Lid persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met Cliënten van Lid.

3.6 Lid verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Lid werkelijk is. Dat houdt ook in dat Lid zich niet als een ander Lid of een werknemer van PgbDossier zal voordoen.

3.7 Berichten die door Lid aan Cliënten worden verstuurd worden door PgbDossier als privé behandeld.

3.8 Persoonlijke gegevens zoals, maar niet beperkt tot adres, BSN (burger service nummer), etc en gegevens betreffende de administratie van het Pgb van Cliënten worden door PgbDossier zonder uitdrukkelijke toestemming van Lid nooit aan derden bekendgemaakt.

3.9 PgbDossier maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.10 PgbDossier verstuurt af en toe aan onze Lid een nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen over het Pgb staan, alsmede nieuwe diensten die PgbDossier aanbiedt. Lid kan zich wenden tot onze helpdesk (helpdesk@pgbdossier.nl) indien Lid geen prijs stelt op deze nieuwsbrief.

3.11 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door PgbDossier van gegevens kan Lid zich wenden tot onze helpdesk helpdesk@pgbdossier.nl

4. Intellectueel eigendom

4.1 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van PgbDossier zijn het intellectuele eigendom van PgbDossier en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van PgbDossier.

4.2 De gebruiksrechten die door PgbDossier aan Lid worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de Dienst voor zakelijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij PgbDossier. Al het andere gebruik door Lid zonder toestemming van PgbDossier is strikt verboden.

4.3 Het is Lid in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van PgbDossier en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de PgbDossier zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren, dupliceren, commercieel te gebruiken en/ of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

4.4 PgbDossier is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door Lid wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van PgbDossier. PgbDossier is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van PgbDossier en/of technische vereisten.

5 Aansprakelijkheid

5.1 PgbDossier is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van PgbDossier. PgbDossier is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Lid of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.2 PgbDossier garandeert niet dat het PgbDossier foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PgbDossier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Lid als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van PgbDossier jegens Lid, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van PgbDossier. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat PgbDossier voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.

5.3 PgbDossier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is PgbDossier gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Lid.

5.4 PgbDossier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Lid die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van het PgbDossier.

5.6 Lid vrijwaart PgbDossier voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Lid en/of onvoldoende naleving door Lid van enige verplichting jegens PgbDossier, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht

6.1 PgbDossier aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die PgbDossier niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder PgbDossier personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan PgbDossier levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie PgbDossier op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

6.2 Wanneer PgbDossier wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel PgbDossier als Lid bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van PgbDossier jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Lid, zullen steeds voor rekening en risico van Lid zijn.

7. Technisch falen van de website

7.1 PgbDossier garandeert niet dat PgbDossier foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PgbDossier spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2 PgbDossier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.3 PgbDossier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Dienst, mailberichten of informatie van Lid verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8. Tarieven en Betaling

8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en zijn vastgelegd in de Prijzen PgbDossier

8.2 Lid geeft bij aanmelding aan per automatische incasso of per maandelijkse overschrijving te willen betalen. Bedragen worden altijd maandelijks achteraf in rekening gebracht.

8.3 Het te betalen bedrag wordt maandelijks bepaald aan de hand van het aantal Cliënten dat Lid beheert met de Dienst in die maand.

8.4 Indien Lid PgbDossier machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Lid zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening.

8.5 PgbDossier behoudt zich het recht voor om tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. PgbDossier dient gebruiker tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail over te versturen.

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Als Lid ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Lid het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 9, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

9.2. Vanaf de datum waarop Lid in verzuim is, mag PgbDossier eenmalig administratiekosten van € 5.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,- . Vanaf de vervaldatum van de rekening kan PgbDossier Lid één procent rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

10. Duur en beeindiging lidmaatschap

10.1 De Overeenkomst duurt minimaal 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend jaarlijks verlengd, tenzij Lid heeft opgezegd, waarbij Lid de opzegtermijn in artikel 10.2 in acht heeft genomen.

10.2 Als Lid wil opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren. PgbDossier hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging tijdens de minimumduur is niet mogelijk.

10.3 PgbDossier is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot PgbDossier geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Lid één of meer van de verplichtingen jegens PgbDossier niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag , b. pogingen van Lid om het lidmaatschap over te dragen , c. indien Lid de rekening niet betaalt binnen de termijn die PgbDossier heeft gesteld , d. indien Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt , e. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Lid verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

11. Slotbepalingen

11.1 Wanneer PgbDossier wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Lid en PgbDossier bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen Lid en PgbDossier is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en PgbDossier worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van PgbDossier, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Lid.